Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ na základe prieskumu záujmu

  o prezenčné vyučovanie žiakov a rodičov

  v zmysle stanovených  podmienok MŠ SR a ÚVZ

  a na základe konzultácie so zriaďovateľom školy Mestom Trnava

  oznamuje, že 

  pokračuje v dištančnej forme štúdia až do odvolania.

   

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že

  od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prerušené prezenčné vyučovanie na ZUŠ

  vo všetkých odboroch a formách vyučovania a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania online.

  Triedni učitelia zabezpečia kontakt so žiakmi a rodičmi a pripravia rozvrh hodín

  po dohode na celé obdobie 26.10. - 27.11.2020.

  Po získaní ďalších informácií budeme oznam aktualizovať.

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Dôležitý oznam:

  Na základe nariadenia ministra školstva SR sa nevyučuje

  skupinové vyučovanie (Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor a Hudobná náuka) 

  s účinnosťou od 12. októbra 2020 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že vyučovanie Hudobnej náuky dištančnou formou

  začne od 15.10.2020 až do odvolania.

  Nové pracovné listy nájdete v kolonke Hudobná náuka na hornej lište.

   

  Dištančné vyučovanie v Literárno - dramatickom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

   

  Dištančné vyučovanie v Tanečnom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

   

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

   

 • OZNAM

  Dôležité :


  • Zákonný zástupca /rodič/ zabezpečí pre svoje dieťa rúško a hygienické vreckovky
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie a pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie / viď v prílohách
  • Písomné vyhlásenie rodiča po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni: stiahnuť.docx
  • Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka: stiahnuť.docx
  • Podmienky vstupu do školy: stiahnuť.docx 
  • Čestné prehlásenie: stiahnuť.pdf
  • Viac informácii link: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/                                                                                                                   
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  onedlho sa začne nový školský rok 2020/2021. Začne sa v období pretrvávajúcej a zhoršujúcej sa situácie pandémie COVID 19, preto prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám :

  Aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia

  Na základe manuálu MŠ SR riaditeľstvo ZUŠ vydáva tieto usmernenia :

  • Vstup do budovy školy je možný len s použitím rúška a dezinfekciou rúk
  • V spoločných priestoroch školy /chodby, toalety, koncertná sála/ je povinnosť nosiť rúško, v triede pri individuálnom vyučovaní je nosenie rúška doporučené
  • Je potrebné obmedziť kontakty osôb v spoločných priestoroch školy, dodržiavať odstupy
  • Je zakázaný vstup do budovy školy cudzích osôb, vrátane rodičov žiakov,


  • Rozvrh hodín hudobná náuka:

   Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

   ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

   PONDELOK:     14,00 – 14,45        1.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40        4.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             15,50 – 16,35        3. ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             16,45 – 17,30        2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

    

   UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40         4. ročník          Mgr. Mária Konečná

                             15,50– 17,00          6.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            

   STREDA:          13,45 – 14,30         1.roč.               Mgr. Mária Konečná

                             14,40 – 15,50        6.ročník            Mgr. Mária Konečná

                             16,00 – 16,45        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                              16,55 – 17,40       3.ročník            Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             

   ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             16,00 – 16,45         PŠ 3                  Gabriela Bunčeková, DiS. art.

    

   PIATOK:           14,15 – 15,25        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                             15,35 – 16,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

    

   ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21- Trieda č. 59

   PONDELOK:    13,45 – 14,30        PŠ 1                    PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        5.ročník             PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 16,45         PŠ 2                   PhDr. Lenka Danišová

                             16,50 – 18,00         7.ročník            PhDr. Lenka Danišová

    

   UTOROK:        14,15 – 15,00       3. ročník             Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,10 – 15,55       2.ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,00 – 16,45        PŠ 3                    Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                        

                            

   STREDA:          13,45 – 14,30        PŠ 1                       PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        5.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 17,10        7.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                             17,15 – 18,00       1.ročník /bez PŠ/   PhDr. Lenka Danišová

    

   ŠTVRTOK:        13,45 – 14,30       1. ročník/bez PŠ/  PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        7.ročník              PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 16,45        PŠ 2                      PhDr. Lenka Danišová

                             16,50 – 18,00        5. ročník              PhDr. Lenka Danišová

                           

   PIATOK:           13,45 – 14,30        3. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             14,35 – 15,20        2.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             15,35 – 16,20        1.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             16,25 – 17,10        4. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             

                              

                            

  • Pokyny k začiatku školského roku 2020/2021

   Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

   Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať:

   02.09.2020 /streda/ zadeľovanie hodín žiakov 08,30 – 12,30 hod.

   03. – 04.09.2020 /štvrtok- piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,30 – 17,30 hod.

   Hudobný odbor :

   žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

   žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

   Tanečný odbor /TO/:

   žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – vzhľadom na trvajúcu práceneschopnosť vyučujúcej bude zápis a rozvrh vyučovania realizovaný online formou, vyučujúca bude žiakov kontaktovať.

   Literárno – dramatický odbor /LDO/:

   Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

   Vyučovanie podľa rozvrhu bude prebiehať od 07.09.2020.

   Na základe odporúčaní MŠ SR bude v termíne od 07.09.2020 prebiehať vyučovanie len v individuálnej forme vyučovania,

   Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

   Vzhľadom k uvedenému žiaci PŠ, LDO a TO nebudú uhrádzať školné za mesiac september 2020

    

    

    

                                                                                     

                                                                                     PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                              riaditeľ ZUŠ