Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prieskum trhu

 

Základné informácie pre zakázku:

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov školy: ZUŠ M. Schneidera-Trnavského

IČO: 34000208, DIČ: 202 118 2174

  1. Sídlo: Štefánikova 2, Trnava
  2. Kontaktná osoba: Katarína Jedličková,  katarina.jedlickova@zusmst.trnava.sk
  3. Telefón: 033/3236671

 

 

Názov predmetu zakázky:

Klavírne krídlo o rozmeroch: výška 102 cm, šírka 154 sm, hĺbka 212 cm, hmotnosť 405 kg,

3 pedály, počet klávesov 88, povrch klávesov biele: Ivorite, kompozitná slonovina, čierne dreveno-plastový kompozit, kladivká – nemecká produkcia, Baraš-hrúbka trámov 44 mm, Baraš-počet trámov 4, materiál rezonačnej dosky/rebier- Yezo smrek /Ruský smrek, počet rebier 14, kobylky Javor/Mahagón, struny – nemecká produkcia , Rám – Dvojitý rám (Mosadz), Kryt klaviatúry – Soft-Close funkcia

 

Nástroj musí byť nový, predajca zabezpečí objednávateľovi možnosť výberu z viacerých kusov.

Súčasťou dodávky klavíra bude jeho zloženie, umiestnenie v koncertnej sále školy na 2. poschodí, nastavenie a naladenie.

Miesto dodania: ZUŠ M.Schneidera-Trnavského, Štefánikova2, 917 01 Trnava

 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu zadávateľa najneskôr do 17. 6. 2014. Po uplynutí lehoty nebudú prijaté žiadne ponuky.

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Hlavným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet dodávky 

v € s DPH, ďalším kritériom je ponúknutý typ nástroja , so zohľadnením ceny.

Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční  17. 6. 2014. Po vyhodnotení bude každému uchádzačovi zaslané oznámenie o vyhodnotení ponuky. Úspešnému uchádzačovi bude odoslaná objednávka s termínom dodania klavíra. Platba za dodaný klavír bude realizovaná bezhotovostne na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní. Prílohou faktúry bude potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí klavíra obidvoma stranami, protokol o montáži, nastavení a naladení nástroja.