Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Pokyny k platbe školného

Platba školného

Prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si novoprijatí žiaci prevezmú u svojho triedneho učiteľa. Prebraté prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si starostlivo uschovajte budete ich potrebovať počas celej doby štúdia na našej škole. . Pomocou prihlasovacích údajov sa každý rodič môže prihlásiť na stránke školy na svoje konto. Takto bude mať prehľad o platbách svojho dieťaťa po celý školský rok.

Žiaci, ktorí v štúdiu pokračujú používajú prihlasovacie údaja a variabilný symbol, ktorý im bol pridelený na začiatku štúdia – tieto údaje platia počas celej doby štúdia.

Od 15.01.2020 platby bude možné prevádzať iba dvoma spôsobmi:

1. Trvalým príkazom - mesačné platby na obdobie celého školského roka /september  - jún /. Doklad o zadaní trvalého príkazu sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi na začiatku školského roka do 15.09. aktuálneho roka.

2. Jednorázovou platbou - obdobie september - december-doklad o úhrade sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi na začiatku školského roka do 15.09. aktuálneho roka. Obdobie január - jún - doklad o úhrade sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi do 31.01. daného roku. Platbu za obdobie január až jún je potrebné uhradiť až v mesiaci január /nový kalendárny rok/.

Inými spôsobmi ako sú vyššie uvedené nie je možné uhrádzať školné za žiakov.

Platby prevádzať na číslo účtu školy:

IBAN: SK90 0200 0000 0000 77036212  BIC: SUBASKBX

pri platbe uvádzajte Vám pridelený variabilný symbol od Vášho triedneho učiteľa

Upozornenie:

Úhrada školného patrí medzi základné povinnosti zákonného zástupcu žiaka a je podmienkou štúdia. Pri zistení neplatenia školného bude zákonný zástupca žiaka písomne upozornený listom vedenia školy, aby do 5 pracovných dní od doručenia listu uhradil školné. Ak sa tak nestane, žiak nemôže ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

Pokyny k prihláseniu na stránku ZUŠ-Trnava (https://zustrnavskeho.edupage.org) pre kontrolu Vašich platieb - otvoriť

Všeobecne záväzné nariadenie - otvoriť