Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Pokyny k platbe školného

Platba školného

Prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si novoprijatí žiaci prevezmú u svojho triedneho učiteľa. Prebraté prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si starostlivo uschovajte budete ich potrebovať počas celej doby štúdia na našej škole. Pomocou prihlasovacích údajov pre rodičov sa každý rodič môže prihlásiť na stránke školy do svojho konta. Takto bude mať prehľad o platbách svojho dieťaťa po celý školský rok.

Žiaci, ktorí v štúdiu pokračujú používajú prihlasovacie údaja a variabilný symbol, ktorý im už bol pridelený, keď začali študovať na našej škole – tieto údaje sa nemenia platia počas celej doby štúdia.

Celá suma za obdobie september až december musí byť uhradená k 15.11.2023. K tomuto dátumu potrebuje škola mať peniaze za školné k dispozícii na účte.

Celá suma za obdobie január až jún musí byť uhradená k 15.04.2024. K tomuto dátumu potrebuje škola mať peniaze za školné k dispozícii na účte. 

IBAN: SK90 0200 0000 0000 77036212  BIC: SUBASKBX - číslo účtu školy

pri platbe uvádzajte Vám pridelený variabilný symbol od Vášho triedneho učiteľa a do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa bez diakritiky.

 

Žiaci, ktorí do 31.08.2023 vrátene už mali 18 rokov sú automaticky zadelení k platbám plnoletí študent /Hudobný odbor, Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor/. Títo žiaci sú povinný urýchlene vo vlastnom záujme predložiť doklad o návšteve strednej alebo vysokej školy /prípadne ofotený ISIC s platnou známkou školsk. rok 2023-2024/, zástupcovi riaditeľa. Starobný alebo invalidný dôchodca /ktorý k nám ešte minulý školský rok nechodil/ musí predložiť ofotený preukazu dôchodcu alebo ZŤP zástupcovi riaditeľa.

Upozornenie:

Úhrada školného patrí medzi základné povinnosti zákonného zástupcu žiaka a je podmienkou štúdia. Pri zistení neplatenia školného bude zákonný zástupca žiaka písomne upozornený listom vedenia školy, aby do 5 pracovných dní od doručenia listu uhradil školné. Ak sa tak nestane, žiak nemôže ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

Pokyny k prihláseniu na stránku ZUŠ-Trnava (https://zustrnavskeho.edupage.org) pre kontrolu Vašich platieb - otvoriť.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie - otvoriť.pdf