Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • OZNAM

  Od 15.01.2020 platby bude možné prevádzať iba dvoma spôsobmi:

  1. Trvalým príkazom - mesačné platby na obdobie celého školského roka /september  - jún /. Doklad o zadaní trvalého príkazu sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi na začiatku školského roka do 15.09. aktuálneho roka.

  2. Jednorázovou platbou - obdobie september - december-doklad o úhrade sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi na začiatku školského roka do 15.09. aktuálneho roka. Obdobie január - jún - doklad o úhrade sú rodičia povinní doručiť triednemu učiteľovi do 31.01. daného roku.

  Platbu za obdobie január až jún je potrebné uhradiť až v mesiaci január /nový kalendárny rok/.

  Inými spôsobmi ako sú vyššie uvedené nie je možné uhrádzať školné za žiakov.

  Platby prevádzať na číslo účtu školy:

  IBAN: SK90 0200 0000 0000 77036212  BIC: SUBASKBX

  pri platbe uvádzajte Vám pridelený variabilný symbol od Vášho triedneho učiteľa.

  Upozornenie:

  Úhrada školného patrí medzi základné povinnosti zákonného zástupcu žiaka a je podmienkou štúdia. Pri zistení neplatenia školného bude zákonný zástupca žiaka písomne upozornený listom vedenia školy, aby do 5 pracovných dní od doručenia listu uhradil školné. Ak sa tak nestane, žiak nemôže ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

 • Novoročný koncert ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského:

  Pozývame Vás na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 23.01.2020 /štvrtok/ vo veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.

  Program koncertu:

 • Pozývame Vás na pravidelné školské koncerty:

  9.školský koncert, ktorý sa bude konať dňa 22.01.2020 /streda/ o 17:15 hod. vo veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2.poschodí.

  Program koncertu: