Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

Štvrtok 21. 1. 2021
Počet návštev: 804304

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ na základe prieskumu záujmu

  o prezenčné vyučovanie žiakov a rodičov

  v zmysle stanovených podmienok MŠ SR a ÚVZ

  a na základe konzultácie so zriaďovateľom školy Mestom Trnava

  oznamuje, že

  pokračuje v dištančnej forme štúdia až do odvolania.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že

  od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prerušené prezenčné vyučovanie na ZUŠ

  vo všetkých odboroch a formách vyučovania a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania online.

  Triedni učitelia zabezpečia kontakt so žiakmi a rodičmi a pripravia rozvrh hodín

  po dohode na celé obdobie 26.10. - 27.11.2020.

  Po získaní ďalších informácií budeme oznam aktualizovať.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Na základe nariadenia ministra školstva SR sa nevyučuje

  skupinové vyučovanie (Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor a Hudobná náuka)

  s účinnosťou od 12. októbra 2020 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že vyučovanie Hudobnej náuky dištančnou formou

  začne od 15.10.2020 až do odvolania.

  Nové pracovné listy nájdete v kolonke Hudobná náuka na hornej lište.

  Dištančné vyučovanie v Literárno - dramatickom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

  Dištančné vyučovanie v Tanečnom odbore

 • Dôležité :


  • Zákonný zástupca /rodič/ zabezpečí pre svoje dieťa rúško a hygienické vreckovky
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie a pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie / viď v prílohách
  • Písomné vyhlásenie rodiča po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni: stiahnuť.docx
  • Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka: stiahnuť.docx
  • Podmienky vstupu do školy: stiahnuť.docx
  • Čestné prehlásenie: stiahnuť.pdf
  • Viac i
 • Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

  PONDELOK: 14,00 – 14,45 1.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

  14,55 – 15,40 4.ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

  15,50 – 16,35 3. ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

  16,45 – 17,30 2.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš